سیما بینا - امان امان






رقص با ترانهٔ سیما بینا





سیما بینا - دلبر





سیما بینا - اگر مستان مستیم






سیما بینا - بزن نی






سیما بینا - دلم رو لرزاندی و رفتی‌



چو مرغ شب خواندی و رفتی
دلم را لرزاندی و رفتی

شنیدی غوغای طوفان را
زخواندن وا ماندی و رفتی

به باغ قصه به دشت خواب
به راه شیرین پرمهتاب

مثل روح آزرده ی مرداب
دلم را لرزاندی و رفتی

چو مرغ شب خواندی و رفتی
تو اشک سرد زمستان را

چو باران افشاندی و رفتی
چو مرغ شب خواندی و رفتی






سیما بینا - یا مولا